Grönt Kulturarvs-tulpaner

6 produkter

Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom Programmet för odlad mångfald, Pom.

Pom är ett nationellt program för att bevara den genetiska mångfalden bland de odlade växterna. Pom samordnas från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, men är ett nätverk där flera olika organisationer och myndigheter ingår, till exempel friluftsmuseer, botaniska trädgårdar, FritidsOdlingens Riksorganisation, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet.

Varumärket har tagits fram tillsammans med Elitplantstationen, E-planta ekonomisk förening och LRF Trädgård.

Pom har ställt upp följande kriterier för att bedöma växter som Grönt kulturarv®:

  • arter och sorter odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 – beroende på växtslag – med väl dokumenterad historia.
  • i Sverige framtagna sorter, eller spontant uppkommet material, som bedöms vara bevarandevärt, oavsett ålder.

För att en växtsort ska kunna saluföras under Grönt kulturarv® krävs att den ska finnas i den Nationella genbanken. Läs mer på genbankens webbplats. För fröförökade sorter och potatis gäller att sorten ska finnas bevarad på NordGen.

 

Text hämtad från SLU